ÁSZF

LUA RESORT*****BALATONFÜRED

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2022. MÁRCIUS 01-TŐL HATÁLYOS

I. Bevezetés 

A LUA Resort*****Balatonfüred (továbbiakban: LUA Resort) üzemeltetője, ezúton hívja fel valamennyi látogatójának figyelmét, hogy amennyiben fogyasztója kíván lenni, úgy figyelmesen olvassa el a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), valamint az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzatot, és kizárólag abban az esetben rendelje meg szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, valamint az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzatot megértette és elfogadta.

Köszöntjük kedves vendégünket, kívánunk jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást. 

Szállodánk valamennyi munkatársa mindent megtesz e célok megvalósításáért, azonban ehhez a vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását. 

II. Fogalom meghatározások

II. Fogalom meghatározások

Az ÁSZF-ben használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Szolgáltató: SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft. 

Székhely: 8230 Balatonfüred, Anna sétány 5.

Szolgáltatás címe: LUA Resort, 8230 Balatonfüred, Anna sétány 5.

Cégjegyzék szám: 19-09-075819

Adószám: 26201902-2-19 (közösségi adószám: HU26201902)

Weboldal címe: www.luaresort.com

Telefon: +36 87 512 500

E-mail: info@luaresort.com

Sófalvi Rita szállodaigazgató

Vendég: a Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltatóval megkötő fél, aki a gyakorlatban a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, aki nem tartozik a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy fogalma alá.

Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) vagy Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek): a Vendéggel együtt érkező és a Szobában a Vendéggel együtt ott tartózkodó személy(ek), aki(k) a Vendéggel együtt a Szálláshely-szolgáltatást és/vagy a Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t igénybe veszi(k). A szálloda üzletpolitikájának megfelelően kizárólag 14. életévüket betöltött személyeket fogad.

Költségviselő: az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki, vagy amely a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatót megillető Ellenértéket a Szolgáltató számára megfizeti. Költségviselő lehet a Vendég, a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy vagy harmadik személy is.

Felek: Vendég, illetve Költségviselő, valamint a Szolgáltató.

Ellenérték vagy Ár vagy díj: a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatót megillető, pénzben kifejezett díj, amelynek megfizetésére köteles a Vendég vagy a Költségviselő.

Ellenérték-rész: az Ellenérték egy meghatározott része.

Elő-autorizáció: Olyan bankkártya engedélyezési művelet, amelyet nem közvetlenül követ a pénzügyi tranzakció lebonyolítása. Ezen engedélyezés a tranzakció várható összegére történik, amelynek erejéig a bank vagy hitelszámla egyenlege zárolásra kerül, a zárolás nem jelent terhelést, csupán a tranzakció tényleges összegének fedezetét hivatott biztosítani. A kibocsátó bank által meghatározott ideig, de legkésőbb a tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig (a tranzakció tényleges összegének terheléséig), vagy a tranzakció meghiúsulásáig áll fenn, amely időpont egyedi és eltérő lehet a bankkártya szolgáltató hitelintézetek egyedi szabályozása alapján.

Kiegészítő Szolgáltatás: a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, az egészségi állapot megőrzéséhez, a fizikai közérzet javításához a Szolgáltató által a Vendégei részére nyújtott, az adott típusú Szálláshely-szolgáltatásnak részét nem képező egyéb szolgáltatás, feltéve, hogy ilyet a Szolgáltató a Szolgáltatás időpontjában a Vendégek részére ajánl vagy biztosít (pl. a Szoba minibárjából való fogyasztás, masszázs és/vagy testkezelés stb.). A Vendégek által egy adott időszakban igénybe vehető különböző fajtájú Kiegészítő Szolgáltatások körét és Ellenértékét a Szolgáltató a weboldalon teszi közzé, vagy a Vendég(ek) kérésére, arról a Vendége(ke)t a Szálláshely-szolgáltatás nyújtása előtt vagy alatt – attól függően, hogy a Kiegészítő Szolgáltatás(ok)ra vonatkozó igény mikor merül fel -, de minden esetben az igénybevétel előtt, külön tájékoztatja. A Kiegészítő Szolgáltatások köre az év különböző időszakaiban változik, illetve változhat.

Szálláshely-szolgáltatás: nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása a Szállodában, ezen szálláshely nyújtásával közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások nyújtása, így az éttermi szolgáltatások, mint reggeli vagy félpanziós ellátás biztosítása, amelyek nem tartoznak a Kiegészítő Szolgáltatások közé.

Szoba: a Szállodában kialakított egy vagy kétágyas szoba. A mindenkor elérhető szobák típusai a weboldalon találhatóak.

Szálloda: LUA Resort***** Balatonfüred, amely természetben a 8230 Balatonfüred, Anna sétány 5. alatt található, és amelyek üzemeltetője a Szolgáltató, az SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft.

Szolgáltatás: a Szálláshely-szolgáltatás és a Kiegészítő Szolgáltatás(ok) összefoglaló megnevezése.

Weboldal: a www.luaresort.com portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft.

Bankkártya: készpénzfizetést helyettesítő eszköz, amelyet egy bank adhat a nála számlát vezető ügyfeleinek. Bankkártya fogalma kiterjed a hitelkártyákra, a betéti kártyákra is. A Szolgáltató által elfogadott bankkártyák listája megtalálható a Weboldalán, valamint a Szálloda recepcióján.

 III. Irányadó jogszabályok

Az ÁSZF-ben külön nevesített, vagy nem nevesített, de a Szolgáltató és a Vendég egymás közötti jogviszonyát rendező jogszabályok nem kizárólagos felsorolása a következő:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.),
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgáltatási tv.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi tv.),
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó tv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 • a helyi adókról szól 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.),
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szálláshely- szolgáltatási Korm. rendelet),
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az adatok ilyen áramlásáról,
 • 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól,
 • továbbá a fentieket meghaladóan a Szolgáltató által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozó, valamint a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó mindekori hatályos jogszabályok.

 IV. Jelen ÁSZF hatálya és módosítása

A jelen ÁSZF 2022. március 01. napján kerül közzétételre, és módosításáig marad érvényben.

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Vendégre és/vagy a Költségviselőre, valamint a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)re.

A Vendég és a Költségviselő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:191 § (4) bekezdése alapján a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit a jövőre nézve kiterjedő időbeli hatállyal egyoldalúan módosítani, amely esetben a módosítás tényéről és annak tartalmáról a honlapon történő közzététellel tájékoztatja az érintetteket, azzal, hogy a módosítást megelőzően létrejött, de még meg nem szűnt Szolgáltatási Szerződések rendelkezéseire a módosítás hatálya nem terjed ki. 

V. Általános Szerződési Feltételek

 1. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte

A Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató és a Vendég és/vagy a Költségviselő között különböző formában jöhet létre:

 • Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés szóban kerül megkötésre, úgy az akkor jön létre, amikor az egyik Fél ajánlatát (a továbbiakban: Ajánlat) a másik Fél szóban – így akár telefonon – elfogadja. A szóbeli Ajánlatot nyomban el kell fogadni, különben a Szolgáltatási Szerződés nem jön létre. A szóbeli Ajánlat elfogadásáról a Szolgáltató minden esetben írásbeli visszaigazolást (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld a Vendég részére.
 • Ha a Szolgáltatási Szerződés írásbeli alakban, így például e-mail útján kerül megkötésre, úgy az akkor jön létre, ha a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződés létrehozására irányuló írásbeli Ajánlatát a Vendég írásbeli alakban elfogadja, vagy a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződés létrehozására irányuló írásbeli Ajánlatát a Vendég szóban elfogadja, és Szolgáltató a Vendég által történő elfogadásról írásbeli visszaigazolást küld a Vendég részére.
 • Ajánlatnak kell tekinteni a Szolgáltató weboldalon közzétett, valamint a Szálloda recepcióján elérhető ünnepi és egyéb ajánlatait, akcióit, kedvezményeit akkor is, ha az nem a Vendég nevére szóló, egyéni ajánlata.

A Szolgáltatási Szerződés létrejöttével jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vendég, illetve a Költségviselő kifejezetten elfogadja és az a Szolgáltatási Szerződés részeként hatályba lép és marad a Szolgáltatási Szerződés teljes időtartama alatt.

Szolgáltató a szálláshely nyújtásával közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatásokat (így pl. reggeli, félpanzió stb.) az Ajánlatában határozza meg. Ha vannak a Vendég által megrendelhető Kiegészítő Szolgáltatások, azok feltételeiről Ajánlatában tájékoztatja a Vendégeket.

Vendég kérhet a Szolgáltatótól írásban vagy szóban személyére szóló, egyéni Ajánlatot is.

Amennyiben Szolgáltató Ajánlatát Vendég eltérő tartalommal kívánja elfogadni, úgy azt Ajánlati felhívásnak kell tekinteni, és Szolgáltató új Ajánlat küldésére, vagy az Ajánlati felhívás elfogadására jogosult.

Az egyértelmű és bárki által felismerhető adminisztrációs hiba (pl. nagyságrendi különbség az Ajánlatban foglalt ár és a reálisan, bárki által felismerhetően reális és piaci ár között) esetén az Ajánlat semmisnek minősül, és a Vendég köteles jelezni a Szolgáltatónak, amennyiben ilyen körülményt tapasztal. A fenti rendelkezés irányadó a Felek közötti, Ajánlattal kapcsolatos kommunikáció minden fázisára (Ajánlat adása, visszaigazolás stb.). 

Amennyiben Szolgáltató a Vendég általi elfogadástól eltérő tartalmú visszaigazolást küld- ideértve az esetleges, kisebb mértékű adminisztrációs hiba esetét is-, úgy azt új Ajánlatnak kell tekinteni, amelyet Vendég elfogadni vagy visszautasítani jogosult. Amennyiben a Vendég az új Ajánlatnak tekintendő Visszaigazolást elfogadja, úgy Szolgáltató azt Vendég felé írásban visszaigazolni köteles.

A gyakorlatban és általánosságban a Szolgáltatási Szerződés tartalma Szolgáltató részéről küldött, vagy a weboldalon, továbbá a Szálloda recepcióján elérhető Ajánlat, a vonatkozó megrendelés és Visszaigazolás és az ÁSZF együtteséből ismerhető meg.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha a Szerződő Felek külön nevesített szolgáltatásra Szolgáltatási Szerződést kötnek egymással.

Az egyszerűsített Szolgáltatási Szerződés minimális tartalmi feltételeit a jelen ÁSZF tartalmazza.

Amennyiben a Szerződő Felek között esetlegesen vita alakul ki a Szolgáltatási Szerződés létrejötte, és/vagy annak tartalma, továbbá a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való, vagy teljesítés nélküli megszűnése vonatkozásában, úgy a Szolgáltatási Szerződés létrejöttét, és/vagy annak tartalmát, valamint a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnését az a Szerződő fél köteles igazolni és esetleges jogvita esetén bizonyítani, aki a Szolgáltatási Szerződés létrejöttére és/vagy annak meghatározott tartalmára, továbbá a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnésére hivatkozik, függetlenül attól, hogy az szóban vagy pedig írásban (ideértve az e-mailt) jött-e létre.

Amennyiben a Felek külön okiratba foglalt egyedi Szolgáltatási Szerződést (továbbiakban: Egyedi Szolgáltatási Szerződés) kötnek a közöttük létrejött jogviszony tekintetében az ÁSZF – ben foglaltakat is irányadónak tekintik, azzal, hogy az esetleges eltérések, vagy ellentmondások esetén a külön okiratba foglaltan létrejött Egyedi Szolgáltatási Szerződésben, mint a Felek közötti egyedi megállapodásban foglaltakat tekintik irányadónak. 

 1. A Szolgáltatási Szerződés minimális tartalmi feltételei

A Szolgáltatási Szerződés, eltérő rendelkezés hiányában, legalább tartalmazza:

 • a Szálláshely-szolgáltatás időpontját, vagy időtartamát, azaz az érkezés napját (a továbbiakban: Érkezés Napja) és a távozás napját (a továbbiakban: Távozás Napja),
 • a Vendég nevét,
 • a Vendég email címét és/vagy lakcímét és/vagy telefonszámát,
 • Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személyek számát,
 • a Szálláshely-szolgáltatás fajtáját- beleértve a kívánt Szoba típusát és az ellátás módját – vagy amennyiben több Szálláshely-szolgáltatás igénybevételére kerül sor, úgy a Szálláshely-szolgáltatások számát és különböző fajtájú Szálláshely- szolgáltatások igénybevétele esetén a Szálláshely-szolgáltatások számát a Szálláshely-szolgáltatás fajtáira külön lebontva,
 • az Ellenérték összegét, és a Vendég által kívánt megfizetési módot, 
 • annak jelzését, ha vissza nem térítendő Ellenérték megfizetésről van szó,
 • továbbá amennyiben a Vendég és a Költségviselő személye nem azonos, úgy a Költségviselő (cég)nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá cég esetében a Költségviselő adószámát, azzal, hogy ebben az esetben a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést a Költségviselővel köti meg,
 • igényelt Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t, ha a Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t a Vendég már a Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt megismerte.

A Szolgáltatási Szerződés meghatározott időtartamra (Érkezés napja és a Távozás napja közötti időtartamra, beleértve e két napot is) szól.

A Szolgáltatási Szerződés létrejöttével a Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szálláshely-szolgáltatást és amennyiben ilyen(ek) a Szolgáltatási Szerződésben meghatározásra kerül(nek), úgy a Szolgáltatási Szerződés szerinti Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t a Szolgáltatási Szerződés szerint nyújtja a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) részére. 

A Vendég vállalja, hogy a Szolgáltatást a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)kel  – ha van ilyen személy – együtt igénybe veszi, a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) magatartásáért felelősséggel tartozik, a fenti személyek által igénybe vett Szolgáltatás Ellenértékét a Szolgáltató részére határidőben megfizeti és az esetlegesen okozott kárt megtéríti a  Szolgáltató részére  abban az esetben is, ha Költségviselő tőle különböző személy, de a Költségviselő határidőben nem teljesít. A Vendég tudomásul veszi, hogy Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)nek a Szolgáltatóval szemben esetlegesen felmerül fizetési kötelezettségeiért a Ptk. 6:416 § – 6:430 § rendelkezésein alapuló készfizetői kezességet vállal, ezzel tudomásul veszi, hogy a sortartás kifogásáról kifejezetten lemond. 

A Vendég és a Költségviselő kifejezetten vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben a Ptk. 6:427. § szerint egyetemlegesen készfizető kezességgel tartoznak a Szolgáltató felé keletkezett fizetési kötelezettségekért.

A Vendég (Költségviselő) tudomásul veszi, hogy az ÁSZF jelen pontjában írtak egyben megfelelnek a Ptk. 6:430 § szerinti a Szolgáltató, mint jogosult részéről a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségnek is.

Szolgáltató és a Vendég kölcsönös és egybehangzó akaratuk alapján, írásban jogosultak a Szolgáltatási Szerződés tartalmát módosítani.

 1.  A Szolgáltatási Szerződés megszűnése

A Szolgáltatási Szerződés megszűnik annak szerződésszerű teljesítésével, továbbá a szerződő Felek jogosultak a Szolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban megszűntetni.

A Szolgáltatási Szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg. A rendkívüli felmondás esetei:  

A Vendég vagy Költségviselő jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszűntetni, 

 • amennyiben a Vendég (és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) részére a Szolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatást a Szolgáltató a szerződés rendelkezéseit súlyosan sértő módon nyújtja, és a szerződésszerű állapotot ésszerű határidőn belül a Vendég felhívása ellenére sem biztosítja,
 • a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy, vagy más Vendég a Vendéggel (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személlyel) szemben a Szállodában való békés tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel nyilvánvalóan ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt a Vendég felszólítása ellenére sem orvosolja,
 • a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy vagy más Vendég olyan fertőző betegségben szenved, amely a Vendég (és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) egészségét veszélyezteti. Fertőző betegség esetén a Szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni, amennyiben 

 • a Vendég vagy a Költségviselő a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges információkat a megállapodott határidőig nem adja meg, illetve megtagadja, vagy a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét a Szolgáltatónak joghátrányt okozva egyéb súlyos módon megszegi,
 • a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a Szállodát – beleértve a Szobát – a berendezési tárgyakat, tartozékokat, egyéb, a Szolgáltató tulajdonában, vagy birtokában levő ingóságot, vagy ingatlant rongálja, és/vagy rendeltetésével ellentétesen használja és azzal felszólítása ellenére sem hagy fel,
 • a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a Szolgáltató biztonsági előírásait, rendjét, illetve az ÁSZF-ben foglaltakat nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, a Szállodában tartózkodó más Vendégekkel, vagy egyébként a Szállodában tartózkodó egyéb személyekkel szemben a békés ott tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttlét és követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt felszólítása ellenére sem hagyja abba,
 • a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) bűncselekményt valósít meg, 
 • azzal, hogy ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Szolgáltatótól a Szolgáltatási Szerződés fenntartása nem elvárható, abban az esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie,
 • a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) olyan fertőző betegségben szenved, ami más Vendég, és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy, vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személyi kör egészségét veszélyezteti, ebben az esetben a vendég a Szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (A rendelet értelmében, ha a Vendég vonatkozásában fertőzés gyanúja áll fenn, akkor a Szolgáltató jogosult orvost hívni, aki megállapítja a fertőzöttség tényét, amely eljárást a Vendég tűrni köteles.),
 • a Vendég vagy a Költségviselő megtagadja a Fizetési garancia, illetve az Óvadék teljesítését,
 • a Vendég vagy a Költségviselő az előlegfizetési, illetve az előleg kiegészítési kötelezettségét nem teljesítését,
 • a Vendég (és/vagy a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) vagy a Költségviselő, a szálláshely üzletpolitikájával ellenben 14. életévét nem töltötte be,
 • a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) nem tartja be a mindenkor hatályos jogszabályokat, így különösen, de nem kizárólagosan a hatályos állami és a Szolgáltató által meghatározott járványügyi előírások és intézkedések vonatkozásában fennálló kötelezettségeket és magatartási normákat, amely esetben a Szolgáltató minden előzetes és további figyelmeztetés nélkül jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A rendkívüli felmondás bármely fent meghatározott esetében, a rendkívüli felmondással egyidejűleg beáll Vendég vagy Költségviselő Ellenérték fizetési kötelezettsége.

Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést rendkívüli felmondással a Vendég vagy Költségviselő mondta fel a fent meghatározott ok valamelyikéből, úgy a már igénybe vett Szolgáltatások Ellenértékét Szolgáltató részére megfizetni köteles. A fizetési kötelezettség a rendkívüli felmondás időpontjában esedékessé válik. Ebben az esetben a még igénybe nem vett Szolgáltatások Ellenértékét Vendég vagy Költségviselő megfizetni nem köteles. Amennyiben Vendég vagy Költségviselő a még igénybe nem vett Szolgáltatások Ellenértékét már megfizette (pl. előre fizetés útján), úgy az számára – a megfizetés módjával azonos módon – visszajár.

Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést rendkívüli felmondással a Szolgáltató mondta fel a Vendégnek vagy Költségviselőnek felróható okból, úgy Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés szerinti teljes Ellenérték összegére igényt tarthat, de mérlegelési jogkörében eljárva ettől részben vagy egészben eltekinthet.

Jelen szabályozás nem érinti a Szolgáltató vagy a Vendég / Költségviselő jogszabályok szerint történő kártérítés fizetési kötelezettségét.

A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a Vendég halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

Amennyiben a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szálloda orvosi segítséget ajánl fel. A Vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a Szolgáltató alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Szolgáltató kizárja. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

Amennyiben a Felek közötti Szolgáltatási Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szolgáltatási Szerződés megszűnik.

A „vis major” olyan ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárás béli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett egyik fél sem bír ellenőrzéssel, ezért bármely szerződő fél mentesül a Szolgáltatási Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Szolgáltató és Vendég (Költségviselő) egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek és egymással együttműködnek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. Rendellenes magatartás

A Vendégek nyugalma érdekében a Szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a Szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A Szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A Szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személyt). Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a Szálloda egyenként 40.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a Szálloda jogosult a Szolgáltatási Szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a Vendéget (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személyt) a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A Szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) magatartása okoz más vendégnek.

Rendellenes magatartásnak tekintendő továbbá, amennyiben a Vendég a Szálloda területére nem a szokásos dolgokat viszi be magával, így különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az alábbi kifejezetten be nem vihető dolgot visz be a Szálloda területére:

 • 1.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó tárgyak,
 • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
 • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
 • nem a Szálloda üzletében, kiszolgáló egységében vásárolt, vett élelmiszer, ital (ide értve alkohol tartalmú italokat is),
 • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
 • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
 • pszichotrop anyag,
 • minden olyan dolog, amelyek birtoklása jogszabályba ütközik és/vagy bűncselekményt valósít meg.

A Szálloda területére állat a Szolgáltató előzetes engedélye esetén vihető be.

A Szálloda a Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a Szálloda területére.

Ha a Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a Szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Szálloda területére, azt a Szálloda a Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.

A Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.

A Vendég köteles betartani a Szálloda dohányzási szabályait, mely szigorúan Tiltja a szobában való dohányzást. Ennek észlelésekor külön takarítási díjat számolunk fel, mely 100.000 Ft megfizetésére kötelezi a Vendéget. 

 1. Felek jogai és kötelezettségei – Szolgáltató szerződéses jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató fenntartja az egyoldalú jogot, hogy a Vendégtől vagy Költségviselőtől érkezéskor fizetési garanciát – Bankkártya Elő-autorizációt, készpénzes óvadék vagy az előre megrendelt szolgáltatások (szállás, étkezés és egyéb szolgáltatások) ellenértékének kiegyenlítése – kérjen az előre ki nem fizetett alap és extra szolgáltatásokért (továbbiakban együttesen: Fizetési garancia). A Szolgáltató a Vendéget érkezésekor a Fizetési garancia igényének tényéről és mértékéről tájékoztatja, aki a Fizetési garancia mértékét és feltételeit írásban fogadja el. A Fizetési garancia napi összegének mértéke legfeljebb a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott napi szobaár mértékéig terjedhet, azzal együtt, hogy a Szolgáltató fenntartja az egyoldalú jogot arra, hogy a Fizetési garancia összegét meghaladóan további kauciós jellegű biztosítékot (továbbiakban: Óvadék) kérjen a Vendégtől vagy a Költségviselőtől. A Szolgáltató fenntartja jogot arra, hogy amennyiben a Fizetési garancia és/vagy az Óvadék nyújtást a Vendég vagy a Költségviselő megtagadja úgy a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Mind az Előlegfizetés, a Fizetési garancia, mind az Óvadék célja, hogy a Szolgáltató számára biztosítékul szolgáljon, arra az esetre, ha a biztosítékot nyújtó fél nem teljesíti az ÁSZF-ben és/vagy az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor a Szolgáltató a Fizetési garanciából és/vagy az Óvadékból kielégítheti az ÁSZF és/vagy az Egyedi Szolgáltatási Szerződés alapján fennálló követeléseit. A fentiekre tekintettel mind a Fizetési garancia, mind az Óvadék a Ptk. szerinti óvadéki jellegű biztosíték.

Amennyiben a Vendég vagy Költségviselő az igénybe vett extra vagy a Szolgáltatási Szerződésben a Vendég vagy Költségviselő költségviselése mellett megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató ezen követelést jogosult közvetlenül Vendéggel vagy Költségviselővel, mint kezessel szemben is érvényesíteni.

A Szolgáltató biztonsági szolgálata jogosult minden olyan személyt, aki veszélyezteti Szolgáltató bármely tevékenységének nyugalmát és biztonságát – a személyiségi jogok tiszteletben tartásával – a létesítményből eltávolítani. Szolgáltató biztonsági szolgálatának ezirányú intézkedése esetén Szolgáltatót sem a Vendéggel vagy Költségviselővel szemben, sem az érintett személlyel szemben kártérítési felelősség nem terheli.

Szolgáltató köteles:

 • a Szolgáltatási Szerződés alapján megrendelt szállás-, vendéglátó-, illetve egyéb szolgáltatásokat megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzettel, az érvényes előírások, szolgáltatássztenderdek szerint teljesíteni,
 • a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) írásos panaszát kivizsgálni, a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, a kivizsgálás eredményeit és intézkedését dokumentálni.
 1. Felek jogai és kötelezettségei – Vendég szerződéses jogai és kötelezettségei

A Szolgáltatási Szerződés értelmében a Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) jogosult a Szolgáltató azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a Szolgáltatási Szerződésben rögzített szolgáltatások szokásos szolgáltatási körébe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá. 

A Vendég (Költségviselő) köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni az ÁSZF 2. pontjában részletezett szabályozásra is figyelemmel. 

A Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) mindvégig köteles betartani a Szálloda szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó szabályait és az érvényben lévő ÁSZF rendelkezéseit a Szálloda teljes területén. 

A Szolgáltató létesítményeiben kizárólag a kijelölt helyen szabad dohányozni, e szabály megsértéséből, valamint a szándékos rongálásból eredő károk a szabálysértőre, illetve a károkozóra nézve kártérítési kötelezettségek vonnak maguk után. 

A Szolgáltató a Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) számára arra irányuló kifejezett igénye esetén külön megállapodás alapján térítés ellenében és az aktuális kapacitás függvényében parkolóhelyet közvetíthet a Szálloda területe alatt található, külső harmadik fél által üzemeltetett teremgarázsban. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy a parkoló területe a közforgalom számára nyitott, az a Szolgáltató működési körén kívül esik. Parkoló területe kamerával megfigyelt, de nem őrzött, a területén történő közlekedésre a KRESZ szabályai az irányadóak.   A Szolgáltató a parkoló területén felmerült károkkal kapcsolatosan felelősségét kifejezetten kizárja. 

A nem a Szolgáltató tulajdonában álló anyagok, eszközök előzetes és utólagos tárolásával és szállításával kapcsolatos költségek a Vendéget (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személyt) terhelik. 

 1. Elhelyezési garancia

Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben szereplő Szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

 A Szolgáltató köteles:

 • a Szolgáltatási Szerződésben szereplő Szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli;
 • térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére;
 • a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshely szobaára és a lefoglalt szálláshely szobaára közötti árkülönbséget Szolgáltató téríti;
 • amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a sem a Vendég, sem a Költségviselő nem élhet.
 1. Lemondási feltételek

A Szolgáltató a Vendég által megrendelt szolgáltatás visszaigazolásával egyidejűleg minden esetben egyedileg tájékoztatja a Vendéget az általa megrendelt szolgáltatás lemondásának feltétleiről. Amennyiben a Szolgáltató a Vendég megrendelésének visszaigazolásában más feltételt nem határozott meg, vagy Szerződő Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben más feltételt nem szabtak meg, a Szolgáltatás kötbérmentes lemondására az Érkezés Napját megelőző 7. nap (balatonfüredi helyi idő szerint) van lehetőség. Ebben az esetben a megfizetett Ellenérték a Vendég (Költségviselő) számára teljes egészében visszajár, és azt Szolgáltató számára visszafizeti, ugyanazon az úton, ahogyan számára az összeg megérkezett, míg ezen időpontot követően történő lemondás esetén a Vendég, illetve a Költségviselő a megrendelt szolgáltatás díjával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére.  

Amennyiben a Vendég Szolgáltatást vissza nem térítendő (non refundable) Ellenérték megfizetéssel rendelte meg, úgy Vendég a megfizetett Ellenértéket akkor sem kapja vissza, ha a Szolgáltatást lemondta. Vissza nem térítendő ár megrendelése esetén a szolgáltatás igénybevételének feltételei (érkezés és elutazás dátuma) sem módosíthatók.

A Szolgáltató lemondást, felmondást, illetve elállást kizárólag határozott írásbeli nyilatkozatban fogad el. 

 1. Kártérítési rendelkezések 

A Szolgáltató kártérítési felelőssége: 

A Szálloda felelőssége kizárólag azokban a – Szálloda területére bevihető dolgok köréből ki nem zárt – dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) a Szállodában kijelölt helyen, így kizárólagosan a szoba bezárt széfjében vagy a lobbyban biztosított széfben történő elhelyezés céljára a Szolgáltató erre kijelölt alkalmazottjának adott át. A Szolgáltató felelőssége fennállása esetén a kártérítés mértéke a fenti dolgokkal kapcsolatosan legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. A Szolgáltató felelősségére az általános kártérítési szabályok vonatkoznak, a jelen ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel. 

Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb 1.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó nagy érétkű értéktárgyakért a Szolgáltató felelőssége kizárólag akkor áll fenn, ha a Szolgáltató a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette a Vendégtől, az így elhelyezett dolgokért a Szolgáltató felelőssége korlátlan. Amennyiben a Vendég (vagy a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) a jelen bekezdésben foglalt tárgyakat megőrzésre nem adja át a Szolgáltatónak, az ilyen dolgok eltűnéséért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért a Vendég (vagy a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) felelős, és a Szolgáltató semmilyen módon nem vonható felelősségre.

A Szolgáltató az értékpapír, készpénz és egyéb, 1.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó nagy érétkű értéktárgy átvételét indokolás nélkül megtagadhatja, és a Vendég (vagy a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) kérésére a Szolgáltató utánanéz az elérhető értékmegőrzési lehetőségeknek, amit a Vendég saját költségére tud igénybe venni. 

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személyt) ért kárért, amely a szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltató vagy a Szolgáltató érdekében eljáró személy(ek) hibájából következett be. 

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) vagy annak vendégei, alkalmazottai maguk okozták. 

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szolgáltatás helyszínén, ahová Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) vagy annak vendégei és alkalmazottai nem léphetnek be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokat olyan kárnak kell tekinteni, amit a Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) maga okozott.

A Vendég (és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) vagy annak vendégei és alkalmazottai az őket ért kárt a Szolgáltatónak azonnal jelenteni kötelesek, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátaniuk, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. 

A Vendég kártérítési felelőssége

Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Vendég felel a (i) Szolgáltatási Szerződés alapján felmerült fizetési kötelezettség teljesítéséért (pl.: Ellenérték teljesítése, vagy Kiegészítő Szolgáltatások igénybevétele vagy bármilyen Szállodai szolgáltatás igénybevétele teljesítéséért) és (ii) a Vendég által a Szolgáltatónak okozott károk megfizetéséért (a jelen pontban a továbbiakban együtt „Fizetési Kötelezettség”). 

A Vendég felel a (i) Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) és (ii) az ebbe a kategóriákba nem sorolható, a Vendéghez, vagy a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)hez látogatóba, vendégségbe érkező személyek (a jelen pontban a továbbiakban együtt „Érintett Személyek”) Fizetési Kötelezettségeiért.

A Vendég kifejezetten vállalja, hogy Érintett Személyeknek, a Szolgáltatóval szemben felmerül Fizetési Kötelezettségeiért a Ptk. 6:416 § – 6:430 § rendelkezésein alapuló készfizető kezességet vállal, ezzel tudomásul veszi, hogy a sortartás kifogásáról kifejezetten lemond.

Amennyiben az Ellenértéket a Költségviselő viseli, a Vendég és a Költségviselő a Szolgáltatóval szemben a Ptk. 6:427. § szerint egyetemlegesen készfizető kezességet vállalnak Érintett Személyek Fizetési Kötelezettségéért (céges rendezvény esetén az Érintett Személyekbe tartoznak a Költségviselő meghívására a Szálloda területén tartozó személyek is, pl. előadó). A Vendég és a Költségviselő kifejezetten tudomásul veszik, hogy tekintettel a készfizető kezességre, egyikük sem élhet a sortartás kifogásával. 

A Vendég (és Költségviselő) tudomásul veszi, hogy az ÁSZF jelen pontjában írtak egyben megfelelnek a Ptk. 6:430 § szerinti a Szolgáltató, mint jogosult részéről a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségnek is.       

Abban az esetben, ha a Vendég vagy az Érintett Személyek végleges távozása után derül ki, hogy a Vendég vagy az Érintett Személyek kétséget kizáróan a Szolgáltatónak vagy más Vendégnek vagy más Érintett Személynek vagy harmadik személynek vagyoni kárt okozott, úgy Szolgáltató jogosult a kárösszeget a Vendéggel szemben érvényesíteni, akár a Fizetési garancia és/vagy az Óvadék terhére is. Ebben az esetben a kétséget kizáró bizonyítékokat a Szolgáltató köteles eredeti állapotban 3 évig megőrizni és szükség esetén az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátani.

A jelen pontban foglalt esetekben a Szolgáltató jogosult megfelelő polgári jogi, szabálysértési vagy büntetőjogi eljárást (tényállástól függően ezeket együttesen) kezdeményezni a Vendéggel és/vagy (ha van) a Költségviselővel szemben. 

Vendég (és/vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) vagy annak vendégei és alkalmazottai által okozott vagyoni kár mértékét a Szolgáltató jogosult meghatározni. Amennyiben a Szállodában tartózkodó Vendég (és/vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) vagy annak vendégei és alkalmazottai az általa okozott kár mértékét vitatja, úgy a kárösszeget megállapító munkavállaló feletteséhez fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a Vendég (és/vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) vagy annak vendégei és alkalmazottai továbbra sem fogadja el a megállapított kár mértékét, úgy a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti jogi lépéseket tehet.

Ha a szerződő Felek bármelyike adatokat digitális adathordozón, vagy internet útján közöl a másik Féllel, köteles az adatok biztonságáról, biztonságosságáról és vírusmentességről megfelelő vírusvédelmi eszközzel gondoskodni. Amennyiben bármelyik Fél ezen kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal a másik fél bármely számítógépében vagy rendszerében kár keletkezik, a teljes kár megtérítése a kötelezettségét megszegő Felet terheli.

 1.  A Szobák elfoglalása és a távozás

Bejelentkezés

A vendégek szobakulcsként kártyát kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a Szálloda számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.

A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni.

A szoba korábbi elfoglalása esetén a Szálloda jogosult a Szolgáltatási Szerződésben vagy a visszaigazolásban meghatározott felárat felszámítani.

Kérés estén a Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából az erre rendszeresített helyiségben csomagszoba használatát biztosítja térítésmentesen a kapacitásainak megfelelően. 

Előre nem látható és a szállodán kívül álló okok miatt bekövetkezendő technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja. 

A szobaárban szereplő Wellness korlátlan használata annak hivatalos nyitvatartási idején belül az érkezés napján 15:00 órától, elutazás napján 11:00 óráig érvényes.

VIZA adatszolgáltatás

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény értelmében Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő 14. életévét betöltött vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a 14. életévét betöltött vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kijelentkezés

A távozás napján a Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kártyát a recepción leadni.

A szoba későbbi elhagyása esetén a Szálloda jogosult a Szolgáltatási szerződésben vagy a visszaigazolásban meghatározott felárat felszámítani.

A Távozás napja előtt megüresedett Szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A Vendég vagy Költségviselő a szállodai tartózkodása ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a Szálloda jogosult a Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a Szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a Vendéggel vagy Költségviselővel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a Szálloda a Vendég vagy Költségviselő bankkártyájára terheli.

Látogatók

A Szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált Vendégek (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) tartózkodhatnak. A Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – egyetemleges felelősséggel tartozik. A látogató által a Vendégnek (és/vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személynek) és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után külön díjat számol fel a Szálloda.

18 év alatti vendégek

A LUA Resort***** Balatonfüred üzletfilozófiája és adottságai okán Felnőttbarát szálláshelynek minősül, ezért csak 14. életévét betöltött vendégeket fogad. Amennyiben ennek ellenére a foglalás a valóságnak nem megfelelő adatokkal történik, a szálloda a bejelentkezés során megtagadhatja a vendég fogadását, illetve amint tudomására jut, bármikor elállhat a szolgáltatástól.

A Szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Hosszabbítás 

Hosszabbítás a Szolgáltatási Szerződés legalább 1 éjszakával történő megnövelését jelenti.

A Szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához minden esetben a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Hosszabbítás esetében a Szolgáltató kikötheti a már teljesített Szolgáltatás díjának megtérítését.

A meghosszabbítási igény teljesítésére vonatkozóan a Szolgáltatónak nincsen kötelezettsége. Szolgáltató a meghosszabbítást a Szálloda telítettségétől teszi függővé.  

A Szobára és a meghosszabbítani kívánt Szolgáltatás(ok)ra az eredeti Távozás Napján hatályos, kedvezmények nélküli Árak vonatkoznak. Szolgáltató méltányosságból ettől a szabálytól, a Vendég előnyére, eltérhet.

A Szolgáltatás igénybevételének meghosszabbítását a Vendég a Szálloda recepciójának legkésőbb a Távozás Napján 11:00 óráig köteles bejelenteni.

 1. Szolgáltatás igénybevételének elmulasztása

Előzetes jelzés nélkül meg nem érkezett Vendég esetében, amennyiben a Vendég a Szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltatási Szerződésben foglalt módon biztosította, úgy a Vendég által elfogadott és visszaigazolt Ajánlatban szereplő, a megrendelt teljes Szolgáltatás Ellenérték összege kerül felszámításra.

Ebben az esetben, Vendég (Költségviselő) köteles a még meg nem fizetett Ellenérték-részt a Szolgáltató számára megfizetni.

Amennyiben Vendég (Költségviselő) a foglalást Fizetési garanciával (ideértve a Bankkártya adatokkal történő Elő-autorizációt) garantálta, úgy Szolgáltató jogosult a bankkártyához tartozó számlát megterhelni a teljes Ellenérték erejéig.

Amennyiben a Vendég (Költségviselő) Szolgáltatást vissza nem térítendő formában vette igénybe, és ellenérték megfizetéssel rendelte meg, úgy Vendég (Költségviselő) a megfizetett Ellenértéket meg nem jelenése esetén, tehát a Szolgáltatás igénybevételének elmulasztása esetén sem kapja vissza, azt számára a Szolgáltató nem téríti meg.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött Ajánlatainak megrendelése esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szolgáltatási Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

 1.  A Szolgáltatás ellenében a Szolgáltatót illető Ellenérték, és annak megfizetése

A Vendég vagy a Költségviselő a Szolgáltatás Ellenértékét előzetes banki átutalással, vagy a helyszínen készpénzzel, vagy a helyszínen bankkártyával, SZÉP kártyával vagy ezek kombinálásával köteles kiegyenlíteni. 

A Szolgáltató által elfogadott Bankkártya típusokat a Szolgáltató a Weboldalon és a Szálloda recepcióján teszi közzé.

A Vendég jogosult az Ellenértéket, vagy annak egy Ellenérték-részét a Szolgáltatónak euróban is megfizetni, azzal, hogy ebben az esetben a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározottan a Szálloda recepcióján, a fizetés időpontjában a Szolgáltató számlavezető bankjának deviza középárfolyama az irányadó, a magyar forintban kifejezett Ellenérték euróra való átváltása során.

Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésből fakadó Ellenértéket (tehát a Szálláshely-szolgáltatás és Kiegészítő szolgáltatás Ellenértékét) nem differenciálja életkor szerint.

 Az Ellenérték három részből áll:

 • Szálláshely-szolgáltatás ellenértéke
 • Kiegészítő szolgáltatás ellenértéke
 • Adók (ÁFA és idegenforgalmi adó) összege

A Szolgáltató a teljesített szolgáltatásokról a magyar jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltatási Szerződés értelmében teljesített szolgáltatások ellenértékének, valamint a Vendég (Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy), vagy a Vendég által igénybe vett extra fogyasztások ellenértékének elszámolására szolgáló, a szolgáltatásokat, fogyasztásokat tételesen tartalmazó – a Szolgáltató által kiállított – számla pénzneme HUF. 

A Szolgáltató mind a Szolgáltatási Szerződésben foglalt, mind az extra fogyasztás igénybevételét minden esetben rögzíti a számítógépes rendszerében, amelyről a teljesítés igazolására szolgáló írásbeli bizonylatot készít. A Vendég (Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy) által a Szolgáltatási Szerződésben rögzített személy(ek) a fogyasztást köteles(ek) az arról készített bizonylaton aláírásával nyugtázni. 

Amennyiben a Szolgáltató általi visszaigazolásban rögzített ár pénzneme nem HUF, úgy a Szolgáltató által kibocsátott számlán a fizetendő ellenérték a visszaigazolás devizanemén túl – az árfolyam megjelölése mellett – HUF-ban is feltüntetésre kerül. Az átszámítás a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott időtartam utolsó napján érvényes, a Szolgáltató számlavezető bankjának deviza középárfolyama szerinti értéken történik. 

A Szolgáltató által kibocsátott számla Vendég (Költségviselő) általi kiegyenlítése a visszaigazolás devizanemében történik. Amennyiben az átutalás nem a visszaigazolásban feltüntetett devizanemben történik, úgy az átszámítás a pénzösszeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján érvényes a Szolgáltató számlavezető bankjának a devizaárfolyama alapján történik. 

A számla kiegyenlítésekor a számla végösszegének átutalásához kapcsolódó bankköltségek a Vendéget (Költségviselőt) terhelik. 

A számla kiállítását követően a Szolgáltatónak nem áll módjában a számlázási nevet és címet módosítani.

A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének garantálására:

 • 50% előlegfizetést kér, amely történhet előre utalással, Online Bankkártyás fizetéssel, vagy Bankkártya adatok megadásával, és a Szolgáltató által történő, a megrendelt és visszaigazolt Szolgáltatások Ellenértékének 50%-át kitevő Elő-autorizációval, vagy
 • speciális ajánlat, úgynevezett vissza nem térítendő megrendelés esetében, a Vendég által elfogadott és visszaigazolt Ajánlatban, vagy a Visszaigazolásban meghatározott minden Szolgáltatás teljes Ellenértékének összegét megterheli a megrendelés pillanatában, amely visszafizetésre nem kerülhet a Vendég (Költségviselő) számára.
 • a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Vendég foglalása a Szolgáltató által utólagosan megállapítottan kiemelt időszaknak minősülő időintervallumba esik, akkor a Szolgáltató további előlegfizetést kérjen, amely részleteiről a Vendéget a Szolgáltató írásban tájékoztatja. A Vendég a tájékoztatást követő 5 napon belül köteles az előlegfizetést teljesíteni vagy az Elő-autorizációt írásban jóváhagyni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Vendég foglalását törölni. A Vendég jogosult továbbá a foglalását a tájékoztatást követő 5 napon belül jogkövetkezmény nélkül lemondani. 

Amennyiben a Vendég megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásában vagy az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben a fentiektől eltérő rendelkezések szerepelnek, úgy a visszaigazolásban, illetve az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglaltak tekintendő irányadónak.

Szolgáltató az Ajánlatban meghatározza a Szolgáltatásra vonatkozó Ellenértéket, valamint az ajánlattételkor érvényes, törvény által előírt adótartalmakat.

Szerződő Felek a Vendég által elfogadott és visszaigazolt Ajánlatban meghatározott Ellenérték(ek)hez kötve vannak, a Szolgáltatás Ellenértékét nem változtathatják meg egyoldalúan.

Szolgáltató az alábbiakban, példák felsorolásával külön is nevesít Kiegészítő szolgáltatásokat, tekintettel arra, hogy azok a szokásos szerződési gyakorlattól eltérnek és külön térítés ellenében vehetők igénybe.

 • Kötelező takarítási szolgáltatás Szoba nem rendeltetésszerű használata esetén

Abban az esetben, ha a Vendég(ek) vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a nemdohányzó Szobában dohányzik/dohányoznak, vagy a Szobában a Szálláshely-szolgáltatással, vagy Kiegészítő szolgáltatással össze nem egyeztethető olyan tevékenységet végez(nek), amely a szobatakarítás szokásos mértékét jelentősen meghaladja, a Szolgáltató jogosult külön díjat felszámítani.

A kötelező takarítási szolgáltatással kapcsolatos Ellenértékre vonatkozó mindenkori díjazás megtalálható a Szálloda recepcióján.

 • Többlet használat

Abban az esetben, ha a Vendég (és az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szobát határidőben nem hagyjá(k) el, úgy a Szolgáltató a Vendéggel szemben a Szoba további használatért díjat (a továbbiakban: Többlet Használati Díj) jogosult érvényesíteni.

A Többlet Használati Díjat, amennyiben annak fizetési kötelezettsége merül fel, az Ellenérték részeként köteles a Vendég (Költségviselő) a Szolgáltató részére megfizetni.

A mindenkor aktuális, a Szobára vonatkozó Árak a Szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre.

A Kiegészítő szolgáltatások árai az adott Szolgáltatás igénybevételének helyszínein elérhetőek.

A Szolgáltató vendéglátó szolgáltatásainak a Szolgáltatási Szerződésben nem szereplő árait az egyes vendéglátó egységekben rendszeresített étlapon és itallapon teszi közzé. Az alkalmazott és a számlán közölt felszolgálási díj mértéke az „a’la carte” étel- és italfogyasztás értékének maximum 15% százaléka.

A Szobaár tartalma:

 • A szállás alapcsomaggal;
 • Az alapcsomag tartalma:
 • reggeli
 • Egyéb szolgáltatások:

korlátlan wellness használat, ingyenes WiFi internet kapcsolat a Szálloda egész területén.

Szolgáltató az őt illető Ellenértékről a hatályos jogszabályok előírásai szerint számlá(ka)t kiállítani köteles.

A Vendég és a Költségviselő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval szemben a Ptk. 6:427. § szerint egyetemlegesen készfizető kezességgel tartoznak a Szolgáltató felé keletkezett fizetési kötelezettségekért.

A szálloda honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:

 • Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay
 • Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express
 • Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya
 1. Panaszkezelés

A Vendég vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)(a továbbiakban: Panaszos) a Szálláshely-szolgáltatás ideje alatt felmerülő, a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, adott Szolgáltatás minőségére vagy elmaradására, vagy a Szoba minőségére, tárgyaira valamint a Szálloda minőségére vonatkozó esetleges panaszt (a továbbiakban: Panasz) a Szálloda recepcióján legkésőbb a Távozás Napján szóban, vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a Panaszt köteles megvizsgálni és 30 napon belül megválaszolni. 

A Panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató köteles megindokolni. A Panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A Panasz elutasítása esetén a Panaszos panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A fogyasztó Panaszos (továbbiakban: Fogyasztó) Panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Veszprém Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

Fogyasztó Panasz esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online Szolgáltatási Szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Amennyiben a Vendég vagy a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vendégnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani.

 1. Adatkezelés

A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója a www.luaresort.com honlapon és a recepción érhető el. Az adatkezelésről az egyes kitöltendő űrlapokon is tájékoztatást nyújtunk. 

 1. Titoktartás

Szolgáltató kijelenti, hogy a Vendég és/vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személyekkel kapcsolatban tudomására jutott minden információt és adatot bizalmas adatként kezel és arra a mindekor hatályos jogszabályok szerin vállal titoktartási kötelezettséget.

 1.  Készfizető kezesség

A Vendég és a Költségviselő tudomásul veszi, hogy ahol az ÁSZF rendelkezései készfizető kezességet tartalmaznak, úgy az minden esetben a rendelkezés szerinti kötelezett kezesnek a Ptk. 6:416 § – 6:430 § rendelkezésein alapuló készfizetői kezesség vállalását jelenti, amely szerint a kötelezett kezest nem illeti meg a sortartás kifogása.

VI. Egyéb vegyes rendelkezések

A Felek a Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos ügyekben elsősorban e-mailen tartják a kapcsolatot, és e-mailen tesznek jognyilatkozatot. Amennyiben bármelyik Fél kéri, úgy a Szolgáltatási Szerződésre vonatkozó érdemi jognyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratban szükséges megerősíteni.

Amennyiben a jelen ÁSZF a Szolgáltatóra jogot vagy kötelezettséget ruház, úgy annak jogosultja, gyakorlója vagy a kötelezettség teljesítője elsősorban a Szolgáltató legalább középvezetői pozíciót betöltő munkavállalója, példálózó felsorolással élve a Front Office Manager, Sales Manager és csak másodsorban a Szolgáltató ügyvezetője.

 Az ilyen munkakört betöltő munkavállaló köteles az adott ügy körülményeinek részletes felderítésére és ez alapján történő joggyakorlásra, kötelezettség teljesítésre.

Amennyiben a Vendég, vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy az említett munkavállaló döntésével nem ért egyet, úgy a munkavállaló feletteséhez fordulhat panaszával.

Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltatóval a Szolgáltatást igénybe vevő személyek Vendégként jogosulti oldalon együtt hozzák létre, úgy a létrejött Szerződés tekintetében ezen Vendégek egyetemleges kötelezettnek minősülnek.

Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés és/vagy az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Értelmezés vagy kiegészítés útján olyan szabályozást kell találni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a törvényileg megengedett keretek között eléri.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységeire vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Ptk-ban foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Szerződésből eredő vitás kérdéseket a Felek megkísérlik tárgyalás útján rendezni, ennek eredménytelensége esetén bármely jogvita lefolytatására – a pertárgyértéktől függetlenül – alávetik magukat a 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról törvényben meghatározott bíróság illetékességének.

 1. Strandhasználat

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

KÉRJÜK FÜRDŐZŐ VENDÉGEINKET, HOGY AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKET BETARTANI SZÍVESKEDJENEK!

 1. A fürdőhely nyitva tartása  június 17-tól augusztus 31-ig, naponta 9-től 19 óráig tart.

A mentő-őri szolgálat kizárólag a fenti időben működik. A feltüntetett őrzött időszakon kívül a fürdőzést kérjük mellőzni, az ennek ellenére történő vízben tartózkodás kizárólag saját személyes kockázatra és felelősségre történik. Az éjszakai fürdőzés tilos!

 1. A fürdőhely határait a parton fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló táblák, a vízen vörös-fehér függőleges csíkozású bóják jelölik. 
 2. A kijelölt fürdőhelynek bójákkal határolt vízterületén kívül történő fürdőzés esetén vízi járművek közlekedésével kell számolni. Vízi jármű kísérete nélkül a parttól 500 méternél nagyobb távolságra fürdeni tilos!
 3. Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.
 4. A kijelölt fürdőhelyen csónakázni és egyéb vízi eszközzel közlekedni  t i l o s!
 5. A strand területén horgászni nem szabad.
 6. A strand területére állatot bevinni t i l o s. Állatot fürdetni csak az erre a célra kialakított fürdetőben lehet.
 7. Április hó 1. naptól október 31-ig viharjelző szolgálat működik a Balatonon. Kérjük, figyelje a viharjelzést és a fokozatnak megfelelő szabályokat tartsa be.
 8. Az elsősegélynyújtást a MENTŐCSÓNAKOS és a RECEPCIÓ látja el.
 9. A stégekről, valamint a partvédőmű köveiről ugrálni SZIGORÚAN TILOS és BALESETVESZÉLYES!
 10. A strandra gépjárművel behajtani  t i l o s.
 11. A strandon fürdőzés, napozás és a strandokon szokásos sporttevékenységek folytathatók, az ezeket zavaró illetve a környezetet károsító tevékenység t i l o s. 
 12. A strandot nem látogathatja:
 • lázas-, gyomor-, bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
 • görcsös állapottal vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő,
 • nagy kiterjedésű kóros elváltozással sújtott,
 • ittas, vagy kábítószer hatása alatt álló személy.
 1. A személyes tárgyak biztonságáért felelősséget nem vállalunk. A recepción értékmegőrző bérelhető.
 2. A strand területén a dohányzás tilos, kivéve az arra kijelölt helyeken.

Balatonfüred, 2022. március 1.

SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft.

Frissítve: 2022. június 9-én:

Letöltés

Feltöltve 2022. március 1-jén:

Letöltés