Data protection policy

Nyereményjáték szabályzat 2023.08.28.

Letöltés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokhoz/funkciókhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységekről

Miért készült ez a tájékoztató?

A LUA Resort***** Balatonfüred (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szálloda) a https://luaresort.com/ weboldalán keresztül kapcsolatlétesítés, szállásfoglalás és munkaerőtoborzás céljából személyes adatok kezelését végzi. 

Szálloda a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre a Szállodával kapcsolatot létesítő / szállást foglaló / álláskereső természetes személyek, mint érintettek számára az általa végzett adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó, a GDPR 13. cikkében meghatározott információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők. 

Adatkezelő és elérhetőségeinek megnevezése, aki a weboldalán keresztül az Ön által megadott személyes adatokat kezeli

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenység tekintetében önálló adatkezelő a LUA Resort***** Balatonfüred / Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 6.; adószáma: 26201902-2-20; cégjegyzékszáma: 20-09-075819). 

Az adatkezelő elérhetőségei: 

Postai levelezési címe:     8230 Balatonfüred, Anna sétány 3.

E-mail címe:             info@luaresort.com

Telefonszáma:             06/87-512-500

Webcíme:            https://luaresort.com

A weboldalon keresztül történő kapcsolatlétesítés, szállásfoglalás és munkaerő-toborzás céljából végzett adatkezelési tevékenységek alapvető körülményeiről az alábbi táblázatból kaphat részletes információkat:


Kapcsolatlétesítés és kapcsolattartás érdekében végzett adatkezelés
Az adatkezelés célja:A kapcsolatlétesítés/kapcsolattartás érdekében végzett adatkezelés célja a Szálloda működésével és a szolgáltatásival összefüggő általános jellegű kérdések azonnali vagy későbbi időpontban (különösen visszahívás kérése esetén) történő megválaszolása, valamint tájékoztatás nyújtása a Szállodával kapcsolatba lépő személy számára az általa rendelkezésre bocsátott elérhetőségi adaton/adatokon keresztül. 
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonja a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeink bármelyikén keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.A hozzájárulásának visszavonása esetén a Szálloda a kapcsolattartás érdekében rögzített és nyilvántartott személyes adatait nem kezelheti tovább, így nem lesz lehetősége a részére küldött konkrét megkeresés megválaszolására, illetve a kért tájékoztatás nyújtására. Tájékoztatjuk, hogy a Szálloda részére küldött megkeresésével Ön kifejezi, hogy önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatainak jelen célból történő kezeléséhez. 
Az adatkezelés időtartama:A kapcsolatlétesítés/kapcsolattartás érdekében végzett adatkezelés a megkeresés, kérdés megválaszolásáig, illetve a kért tájékoztatás megadásáig tart, azt követően a kezelt személyes adatok helyreállíthatatlan módon törlésre kerülnek. 
A kezelt személyes adatok fajtái:Szálloda a kapcsolatlétesítéssel/kapcsolattartással összefüggésben a vele kapcsolatba lépő természetes személy alábbi személyes adatait kezeli:a nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév),olyan, a híváskor közölt / az üzenetben / levélben megadott személyes adatnak minősül adatokat és információkat, amelyek a megkeresés megválaszolásához, a tájékoztatás nyújtásához feltétlenül szükségesek,a megkeresés tárgyát,továbbá a kapcsolatlétesítés módjától függően:a telefonon történő megkeresés esetén – a telefonszámát (amennyiben a bejövő híváskor nem tiltja le a hívószáma kijelzését, visszahívás esetén azonban szükséges adat),- a hívása időpontját.A weboldalon található e-mail címünkön keresztül küldött elektronikus üzenete esetén- az e-mail címét,- az üzenet küldésének időpontját.Postai úton küldött megkeresése eseténa feladóként megjelölt személyes adatait,a levele beérkezésének időpontját.
Címzettek, illetve a személyes adatok megismerésére jogosultakA kezelt személyes adatokhoz a Szálloda azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a kapcsolattartással/kapcsolatlétesítéssel összefüggő feladatokat a munkakörük alapján jogosultak, illetve kötelesek ellátni.A kapcsolattartással összefüggésben az elektronikus üzenet (e-mail) útján rendelkezésre bocsátott személyes adatok tárolása érdekében az alábbi tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor:Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft. (székhelye/címe: 8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 6.; cégjegyzékszáma: 20-09-075819; adószáma: 26201902-2-20).weboldalának címe: https://luaresort.comPostai címe: 8230 Balatonfüred, Anna sétány 3.Telefonszáma: 06/87-512-500E-mail címe: info@luaresort.comAdatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: hello@luaresort.comA személyes adatok harmadik fél számára, továbbá harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra, azonban kiadásukat előírhatja jogszabály, különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani.
Szállásfoglalás érdekében végzett adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés célja:A szállásfoglalás érdekében végzett adatkezelés célja egyrészt, hogy valós idejű, közvetlen szállásfoglalást biztosíthassunk, online szállásfoglalás esetében a nap 24 órájában azonnali árkalkuláció nyújtása és különböző csomagajánlat igénybevétele mellett, amelynek keretében a foglalásról annak időpontjában e-mail üzenetben visszaigazoljuk a foglalást végző számára és igény szerint online bankkártyás fizetési módot, illetve SZÉP Kártya online előlegfizetést biztosíthassunk. A szállásfoglalás érdekében végzett adatkezelés célja másrészt, hogy a Szálloda a foglalást leadó vendégét bejelentkezéskor azonosíthassa, így a lefoglalt szálláshely a megfelelő személy részére kerüljön átadásra. A vendég elérhetőségi adata kapcsolattartás érdekében is szükséges, arra az esetre, hogy a Szálloda értesíthesse őt a foglalását érintő bármely változásról.
Az adatkezeléshez kapcsolódó jogalapok:A szállás foglalásához szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A kért adatok megadása nélkül nem lehetséges szállást foglalni. A kapcsolattartási adat kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amely alapján Ön hozzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonja a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeink bármelyikén keresztül. A hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.Kapcsolattartási adat hiányban nem tudjuk Önt értesíteni, amennyiben a szállásfoglalását érintő valamely körülményben változás következne be. 
Az adatkezelés időtartama:A szállás foglalásához szükséges személyes adatok kezelése a szállásfoglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napjától számított két év elteltéig tart.A fizetési tranzakcióhoz tartozó adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig köteles megőrizni. A kapcsolattartási adatok kezelése – az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonása hiányában – a szálláshelyről történő távozás időpontjáig tart. 
A kezelt személyes adatok fajtái:A szállásfoglalás során a Szálloda az alábbi személyes adatait kezeli:a nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév),az Ön megszólítását,a lakcímét (ország, irányítószám, város, utca, házszám),az érkezésének napját,az elutazása napját,a kiválasztott szoba típusát,az igénybe venni kívánt szolgáltatáscsomag/szolgáltatások megnevezését,az e-mail címét a foglalásának visszaigazolása céljából,kapcsolattartási adatként választása szerint az e-mail címétvagya telefonszámát (mindkettő is megadható),a bankkártyájának számát,a SZÉP-kártya adatait (azonosító és a kártyán szereplő név).  
Címzettek, illetve a személyes adatok megismerésére jogosultakA kezelt személyes adatokhoz a Szálloda azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a szállásfoglalással összefüggő feladatokat a munkakörük alapján jogosultak, illetve kötelesek ellátni.Igénybe vett adatfeldolgozó:Az online szállásfoglalás biztosítása érdekében Adatkezelő az alábbi RESnWEB online szállásfoglalási rendszert üzemeltető adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:Adatfeldolgozó megnevezése: NetHotelBooking Kft.(székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A; cégjegyzékszáma: 19-09-512827; adószáma: 22710776-2-19).Adatfeldolgozó elérhetőségei:Weboldalának címe: https://resnweb.com/Címe: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.Telefonszáma: +36 1 690 0410E-mail címe: info@resnweb.comAdatfeldolgozó az alábbi al-adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:Wildbit, LLC* (225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA): Postmark szoftver üzemeltetője. E szoftvereket az Adatfeldolgozó a foglalási rendszerbe integráltan használja automatikus e-mailek küldésére foglalás, ajánlatadás, pre-arrival email, elégedettségmérés, ajándékutalvány-értékesítés esetén (visszaigazolások, értesítések) az Adatkezelő szállóvendégei részére.A Hostware Front Office rendszer alkalmazása esetén a Hostware Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.). A D-Edge channel manager alkalmazása esetén a D-Edge SAS (14/16 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris, France)SabeeApp PMS és channel manager alkalmazása esetén thePass Kft (1061 Budapest, Király utca 30-32. A. ép. 105.)FelhőMatrac szállodai szoftver alkalmazása esetén Felhőmatrac Kft. (1071 Budapest, Damjanich utca 35. 3. emelet 17.)Hírlevélküldés esetén a Creative Management Kft. a Szolgáltatás használatával szállást foglaló, ajánlatot kérő, elégedettségmérés céljából megkérdezett vendég emailcíme – kifejezett hozzájárulása, hírlevélre való feliratkozás esetén – automatikusan átkerül az Adatkezelő hírlevéladatbázisába, amelyből a későbbiekben a hírlevelek kiküldése történik.Kizárólag online fizetés esetén a BIG FISH Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.): online fizetési lehetőségeket biztosító adatfeldolgozó (https://www.paymentgateway.hu/), amely közreműködésével az Adatkezelő maga dönthet a használt online fizetési felületről.SimplePay online fizetési felület használata esetén az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.): online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító adatfeldolgozó Barion online fizetési felület használata esetén a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület): online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító adatfeldolgozóCreative Management Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.): szerverhoszting feladatok ellátása.A személyes adatok harmadik fél számára, továbbá harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra, azonban kiadásukat előírhatja jogszabály, különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani.
Munkaerőtoborzás céljából végzett adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés célja:Az adatkezelés álláskeresés céljából benyújtott pályázatok fogadása, tárolása, a jelentkezővel történő kapcsolattartás, valamint a kiválasztási eljárás lebonyolítása, továbbá önéletrajzoknak és kapcsolódó dokumentumoknak a Szálloda munkaerőadatbázisába történő felvétele, nyilvántartása és felhasználása érdekében történik. 
Az adatkezelés jogalapja:A munkaerőtoborzás érdekében végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az adatkezeléshez megadott hozzájárulását Ön a pályázati anyagának a karrier@luaresort.com címünkre történő megküldésével fejezi ki. Tájékoztatjuk, érintettként jogosult arra, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonja a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeink bármelyikén keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.A hozzájárulás visszavonása esetén a jelentkezése a kiválasztási eljárás további szakaszában nem vehet részt, illetve az önéletrajzi adatbázisban nyilvántartott pályázati anyagát töröljük, amennyiben a hozzájárulásának visszavonása erre az adatkezelési célra is kiterjedt.  
Az adatkezelés időtartama:Amennyiben Ön kizárólag a meghirdetett pozícióra vonatkozó kiválasztási eljárásban vesz részt, pályázati anyagát a Szálloda a kiválasztási eljárás sikeres befejezéséig őrzi meg. A nyertes pályázó esetében a pályázati anyag kezelése a munkaszerződésének megkötéséig tart. Amennyiben hozzájárul a pályázati anyaga önéletrajz adatbázisunkba történő nyilvántartásba vételéhez is, vagy pályázati anyagát kifejezetten ebből a célból küldi meg részünkre, pályázati anyagát a beérkezésétől számított 12 hónapig tároljuk, azt követően nyilvántartásunkból töröljük. 
A kezelt személyes adatok fajtái:Adatkezelő az érintett pályázati anyagának részeként az alábbi személyes adatait kezeli: személyazonosító adatokat,az érintett képmását (arcképes fotóját),az iskolai végzettségre, szakmai tapasztalatra, nyelvtudásra, képességekre/jártasságra, egyéb kompetenciákra vonatkozó adatokat,motivációs levélben megadott adatokat, kapcsolattartási adatokat,a jelentkezéssel érintett pozíciót,a jelentkezés megküldésének időpontját,az adatkezeléshez megadott hozzájárulásról szóló nyilatkozatot és a hozzájárulás célját (kizárólag a konkrét álláshirdetésre vonatkozik vagy az önéletrajzi adatbázisba történő nyilvántartásba vételre, illetve mindkettőre). 
Címzettek, illetve a személyes adatok megismerésére jogosultakA kezelt személyes adatokhoz a Szálloda azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a pályázati anyagokat fogadják, nyilvántartják, a kiválasztási eljárásban részt vesznek, illetve az érintettet tájékoztatják.Adatkezelő a weboldalán keresztül végzett munkaerőtoborzásával összefüggésben az alábbi tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe: Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft (székhelye/címe: 8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 6.; cégjegyzékszáma: 20-09-075819; adószáma: 26201902-2-20).weboldalának címe: https://luaresort.com;Postai címe: 8230 Balatonfüred, Anna sétány 3.Telefonszáma: 06/87-512-500E-mail címe: info@luaresort.comAdatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: hello@luaresort.comA személyes adatok harmadik fél számára, továbbá harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra, azonban kiadásukat előírhatja jogszabály, különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani.

Az érintettet a Szálloda által végzett – jelen tájékoztatóban foglalt – adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban megillető jogok

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. A jogai gyakorlásával összefüggő kérelme vonatkozásában a Szálloda számára nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha a határidő hosszabbításra a GDPR-ban meghatározottak szerint nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

– mely személyes adatait,

– milyen adatkezelési célból,

– milyen adatkezelési jogalap alapján,

– mennyi ideig kezeli,

– a kezelt személyes adatokat mely címzettekkel közölte vagy fogja közölni,

– valamint hogy az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, amennyiben igen, úgy annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

Az Ön kérésére Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokról első alkalommal díjmentesen másolatot készít és az Ön rendelkezésére bocsátja, ezt követően azonban minden további másolatért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számít fel. 

  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jog, amelynek alapján a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó és hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait. 
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségeken keresztül kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike áll fenn:

– vitatja a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység tekintetében automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor. 

Érintettként milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Szálloda a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen hozzá megkeresést akár postai úton (8230 Balatonfüred, Anna sétány 3.), akár a hello@luaresort.com email címre küldött elektronikus levél útján. Panaszát Adatkezelő minden esetben megvizsgálja és mindent megtesz azért, hogy megfelelően kezelje azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Szálloda kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nála panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Honlapjának címe: www.naih.hu

Székhelye:     1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacíme:     1363 Budapest, Pf.:9.

E-mail címe:     ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma:     06 1/391-1400

Telefax száma:   06 1/391-1410

II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

LUA Resort***** Balatonfüred

A jelen adatkezelési tájékoztató közzétételével és elérhetőségével kapcsolatos információk

Az adatkezelési tájékoztató közzétételének időpontja:        2022. február 24.

Az adatkezelési tájékoztató verziója:                1. számú verzió

A jelen adatkezelési tájékoztató elektronikus formában megismerhető a Szálloda https://luaresort.com című weboldalának „Adatkezelés” megnevezésű menüpontjában https://luaresort.com/adatkezeles , illetve a honlap adatgyűjtéssel érintett menüpontjain belül.